کلید واژه : شهرام كرمىهمایش بزرگ برگزیدگان تئاتر استان ها پایان یافت


همايش بزرگ برگزيدگان جشنواره هاى تئاتر استانى به كارخود پايان داد. به گزارش تئاتر فستیوال به نقل از روابط عمومى سى و هفتمين جشنواره ی بين المللى تئاتر فجر ، اين همايش پس از 4 روز، شب گذشته به پايان رسيد. 120 هنرمند منتخب، درطول اين همايش مجمو ...