کلید واژه : نقدی بر نمایش صوراسرافیلپناهجویان سرزمین نیکبختی های گمشده


نقدی بر نمایش «صوراسرافیل» به کارگردانی عامر مسافر آستانه   «صوراسرافیل» برداشت آزادی است از رمان معروف «دفتر بزرگ» نوشته آگوتا کریستوف معروف ترین نویسنده معاصر سوئیس . این رمان اولین بخش از تریلوژی (سه گانه) کریستوف است . دو رمان دیگر «مدرک» و ...