کلید واژه : نقد پوستر و بروشوریک بروشور گنگ و سوژه زده


بروشور نمایش " چیزی یادم نمیاد " یک بروشور گنگ و سوژه زده است . بروشوری که اولین و اساسی ترین اصل در طراحی یک بروشور در آن رعایت نشده است ، پیام رسانی و ساده بودن . تمام کلمات و اطلاعاتی که مخاطب نمایش ، در طول نمایش و یا در آغاز به آنها نیاز د ...