کلید واژه : نمایش شبش و بشتعطیلی دو هفته ای تماشاخانه سنگلج به منظور نوسازی فضای پشت صحنه


س از اتمام اجرای دو نمایش «گرگ دختر» و «بر پهنه دریا» تماشاخانه سنگلج به مدت دو هفته و به منظور نوسازی فضای پشت صحنه اجرایی نخواهد داشت. به گزارش تئاتر فستیوال ، از امروز دوشنبه ۲۴ خردادماه به مدت دو هفته تماشاخانه سنگلج پذیرای گروه های نمای ...