کلید واژه : نمایش عروسکی هندگاندی در مدیوم عروسک


نقدی بر نمایش " بازتاب حقیقت " به نویسندگی و کارگردانی ددی بودامجی از هند به بهانه اجرایش در شانزدهمین جشنواره بین المللی نمایش عروسکی تهران - مبارک مقوله صلح و بشر دوستی و اجتناب از جنگ ، ستیز و آدم کشی و همچنین مساوات و برابری سوژهایی هستند ...