کلید واژه : کچلو


تئاتر فستیوال

“کچلو” خوب است ، همین.


نقدى بر نمايش "کچلو" به کارگردانى رضا کشاورز "مايم" يا "کمدى دلارته" !؟ اسمش را هرچه مى گذارند ، جاى بحث درست يا غلط بودنش اينجا نيست ! که "مايم" را بايد سطور متعدد در موردش نوشت تا همه از آن آگاه شوند و با آن آشنا و "کمدى دلارته" را هم که د ...