کلید واژه : یادداشت سارا داروفروشیادداشتی از کارگردان ” آسید کاظم ” به بهانه حضور شگفتی ساز این نمایش در نظرسنجی تئاتر فستیوال


اشاره : یادداشت زیر به قلم سارا دارو فروش ، کارگردان نمایش " آسید کاظم " نوشته شده و برای تئاتر فستیوال ارسال گردیده است . یادداشتی که با توجه به جایگاه نهایی این نمایش در نظرسنجی تئاتر فستیوال ، نشان از کــــارگردانی جوان و با اخلاق و الــــبته خـ ...