برگزیدگان دوازدهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی دانشجویان


 جشنواره ی تئاتر عروسکی دانشجویان 12

الف) نمایش های کودک و نوجوان

** بازی دهندگان عروسک

هیات داوران در این بخش برگزیده سوم نداشت و لوح تقدیر خود را به مریم افراز و رعنا گیوه وند برای نمایش ˈفلوت سحر آمیزˈ اهدا کرد و تندیس جشنواره و دیپلم افتخار این بخش به فرشته شفیعی برای نمایش ˈیک نقاشی از عروسک دخترˈ تعلق گرفت.

** طراحی و ساخت عروسک

در این بخش لوح تقدیر نفرات سوم و دوم به ترتیب به مرضیه ایمان خوانی برای نمایش ˈفلوت سحرآمیزˈ و عادله متکی یایی برای نمایش ˈیک شب طولانیˈ اهدا شد و تندیس جشنواره و دیپلم افتخار به فرشته شفیعی برای نمایش ˈیک نقاشی از عروسک دخترˈ تعلق گرفت.

** طراحی نور

در این بخش با نظر هیات داوران، تنها وحیدرضا قرائتیان برای نمایش ˈچوب های مقدسˈ لوح تقدیر دریافت کرد.

** طراحی صحنه

لوح تقدیر نفرات سوم و دوم به ترتیب به آزاده بهاریان برای نمایش ˈفلوت سحرآمیزˈ و وحیدرضا قرائتیان برای نمایش ˈچوب های مقدسˈ اهدا شد و تندیس جشنواره و دیپلم افتخار به فرشته شفیعی برای نمایش ˈیک نقاشی از عروسک دخترˈ تعلق گرفت.

** موسیقی

ˈعرفان متکی یاییˈ برای نمایش ˈیک شب طولانیˈ و ˈطاها خوش نیتˈ برای نمایش ˈچوب های مقدسˈ با دریافت لوح تقدیر به ترتیب به عنوان نفرات سوم و دوم انتخاب شدند و تندیس جشنواره و دیپلم افتخار به بابک عزیزی برای موسیقی نمایش ˈفلوت سحرآمیزˈ اهدا شد.

** بازیگر

هیات داوران تنها جایزه این بخش را به گروه بازیگران نمایش ˈاین و مثل اینˈ اهدا کرد.

** بروشور

آرش عزیزی برای نمایش ˈچوب های مقدسˈ و پروین فرخی نژاد برای نمایش ˈیک شب طولانیˈ با دریافت لوح تقدیر به عنوان نفرات سوم و دوم این بخش انتخاب شدند و تندیس جشنواره و دیپلم افتخار نفر اول این بخش به مجید حسین زاده برای نمایش ˈیک نقاشی از عروسک دخترˈ اهدا شد.

** کارگردانی

هیات داوران در این بخش برگزیده سوم نداشت و با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی از وحیدرضا قرائتیان برای نمایش ˈچوب های مقدسˈ تقدیر کرد و جایزه نفر اول را با اهدای تندیس جشنواره و دیپلم افتخار به فرشته شفیعی برای نمایش ˈیک نقاشی از عروسک دخترˈ اهدا کرد.

 

ب) نمایش های خیابانی عروسکی

** موسیقی

احمد کاووس معروف برای نمایش ˈشبی به بلندای یلداˈ لوح تقدی هیات داوران را از آن خود کرد و دیپلم افتخار و تندیس جشنواره به علی جباری و محمدرضا مختاری برای موسیقی نمایش ˈمبارک وارونه می شودˈ اهدا شد.

** ساخت عروسک خیابانی

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی این بخش به سمیرا براتی به عنوان طراح و سازنده عروسک های نمایش ˈشبی به بلندای یلداˈ اهدا شد.

** عروسک گردانی

لوح تقدیر و جایزه نقدی نفرات سوم و دوم این بخش به ترتیب به ندا وفایی برای نمایش ˈمبارک وارونه می شودˈ و گروه عروسک گردانان نمایش ˈشبی به بلندای یلداˈ اهدا شد و تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به گروه عروسک گردانان نمایش ˈوفای عروسک هاˈ تعلق گرفت.

** طرح و ایده

لوح تقدیر و جایزه نقدی نفر سوم در این بخش به علی اصغر خطیب زاده برای نمایش ˈمبارک، شیفته طلاˈ اهدا شد و محمود فرخی نژاد برای نمایش ˈکوچه امیدˈ، به عنوان نفر دوم انتخاب شد.

همچنین تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی این بخش به مهدی حبیبی برای نمایش ˈشبی به بلندای یلداˈ تعلق گرفت.

** کارگردانی

در این بخش ˈشاهد پیوندˈ برای نمایش ˈرسپیناˈ با دریافت لوح تقدیر و جایزه نقدی به عنوان نفر سوم، احد قاضیانی برای نمایش ˈکوک امیرˈ به عنوان نفر دوم و نرگس خاک کار برای نمایش ˈشبی به بلندای یلداˈ با دریافت تندیس جشنواره، جایزه نقدی و دیپلم افتخار به عنوان نفر اول انتخاب شد.

 

ج) نمایش های عروسکی صحنه ای

** نمایشنامه نویسی

لوح تقدیر و جایزه نقدی نفر سوم به ناهید وثیقی برای نمایش ˈیکی بود، یکی نبود، تو این شهر سرورˈ اهدا شد و مهدیه علی قلی زاده برای نمایش ˈسرزمین منˈ جایزه نفر دوم را گرفت. در این بخش هیات داوران برگزیده اول نداشت.

** طراحی صحنه

هیات داوران بدون اولویت، جوایز خود شامل لوح تقدیر و جایزه نقدی را به محدثه محفوظی نژاد برای نمایش ˈپاپل هاˈ و الهام عابدی برای نمایش ˈگریلˈ اهدا کرد.

** کارگردانی

با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی نفر سوم بطور مشترک از هدایت رفیعی برای نمایش ˈسرزمین کهنˈ و رامین سرابی برای نمایش ˈدر انتظار آسمان برفیˈ تقدیر شد.

سیدمحمد صاحبی برای نمایش ˈونسان هلندیˈ جایزه نفر دوم را گرفت و تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به افسانه اعیانی برای نمایش ˈآخرین نوار کراپˈ تعلق گرفت.

** طراحی و ساخت عروسک

جایزه نفر سوم این بخش بطور مشترک به گروه طراحی عروسک های نمایش ˈعروسک های قالیچهˈ و زهرا عظیمی نیا برای نمایش ˈپیرمرد و دریاˈ اهدا شد.

همچنین جایزه نفر دوم نیز به صورت مشترک به مهدی نعمتی مقدم برای نمایش ˈآخرین نوار کراپˈ و فاطمه عباسی برای نمایش ˈدرخت بخشندهˈ رسید و گروه طراح و سازنده مجموعه عروسک های نمایش ˈپاپل هاˈ با دریافت تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به عنوان گروه اول این قسمت معرفی شدند.

** طراحی نور

جایزه سوم این بخش با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی به ˈشاهو خیرˈ برای نمایش ˈپیرمرد و دریاˈ و ˈامین سرابیˈ برای نمایش ˈدر انتظار آسمان برفیˈ تقدیم شد.

سیدمحمد صاحبی برای نمایش ˈونسان هلندیˈ جایزه نفر دوم را گرفت و تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به امیر ترکمن برای نمایش ˈآخرین نوار کراپˈ تعلق گرفت.

** موسیقی

در این بخش ضمن تقدیر از ˈمحمدرضا صاحبیˈ برای انتخاب موسیقی نمایش ˈونسان هلندیˈ جوایز نفرات سوم و دوم با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی به این شکل صورت گرفت.

ˈعلی سینا رضانیاˈ برای نمایش ˈماه منیرˈ و گروه موسیقی نمایش ˈپاپل هاˈ به عنوان نفرات سوم و سعید عباس زاده و احسان گوهری برای نمایش ˈگرنیکاˈ به عنوان نفرات دوم برگزیده شدند؛ در این بخش هیات داوران برگزیده اول نداشت.

** بازیگری

در این بخش با نظر هیات داوران تنها از داوود ترکاشوند برای بازی در نمایش ˈروی ریلˈ تقدیر به عمل آمد.

** بازی دهنده عروسکی

لوح تقدیر و جایزه نقدی نفر سوم به گروه بازی دهنده نمایش ˈدرخت بخشندهˈ اهدا شد.

همچنین گروه بازی دهندگان نمایش ˈآخرین نوار کراپˈ به عنوان دوم دست پیدا کردند و با اهدای تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی، دو گروه بازی دهندگان نمایش های ˈپیرمرد و دریاˈ و ˈپاپل هاˈ به عنوان نفرات اول این بخش انتخاب شدند.

در این بخش جایزه ویژه بهترین کار گروهی هماهنگ به گرون بازی هندگان نمایش ˈانسان و آرزوˈ تقدیم شد.

 

** کار برگزیده

همچنین نمایش ˈآخرین نوار کراپˈ به عنوان کار برگزیده این جشنواره انتخاب شد و علاوه بر معرفی به مرکز هنرهای نمایشی برای حمایت جهت اجرای عمومی، افسانه اعیانی کارگردان این اثر نمایشی از طرف مرضیه برومند نیز یک سکه بهار آزادی دریافت کرد.

 

** بخش عکس، پوستر و بروشور

در این بخش الهام حسینی و عبدالرضا محفوظی نژاد برای نمایش ˈصندوقچه ماه منیرˈ با دریافت لوح تقدیر به عنوان رتبه سوم بخش عکس و پوستر دست یافتند.

رتبه دوم به امیر رضایی برای نمایش ˈدر انتظار آسمان برفیˈ رسید و علی معتمدیان با دریافت لوح تقدیر و تندیس جشنواره به عنوان نفر اول این بخش برای نمایش ˈونسان هلندیˈ انتخاب شد.

همچنین در بخش پژوهش نیز لوح تقدیر و تندیش جشنواره به ˈمیترا خواجه ییانˈ برای نگارش اثر پژوهشی پیرامون نمایش عروسکی اهدا شد.

**بخش ماسک، عروسک و ماکت

هیات داوران در این بخش بدون تعیین اولویت، دیپلم افتخار و تقدیرنامه خود را به ˈوحیدرضا قرائتیانˈ برای ساخت عروسک ˈژوریتˈ، ˈعلی اعتصامی فرˈ برای ساخت عروسک های ˈشلیˈ و ˈچایکوفسکیˈ و بهناز نظافتی برای طراحی و ساخت عروسک ˈدختر افسرده کبریت فروشˈ اهدا کرد.

همچنین تشویق نامه ویژه این بخش به ˈنسیرن خنجریˈ برای طراحی و ساخت مجموعه عروسک های نخی تعلق گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *