اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن : اﺗﻔﺎق ﺧﻮب ﺳﺎل ۹۳ ، ﺻﺒﻮری ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺗﺌﺎﺗﺮ اﺳﺖ


اشاره : مصاحبه زیر با افسانه ماهیان ، کارگردان تئاتر در ویژه نامه ی تئاتر فستیوال با نام بهار فستیوال به مناسبت فرا رسیدن بهار ۱۳۹۴ منتشر شده است .

تئاتر فستیوال

اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﺎل ۹۳ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﺶ ” ﻫﻢ ﻫﻮاﻳﻲ ” ﺧﻮش درﺧﺸﻴﺪ . او ﺑﺎ دو ﺑﺎر اﺟﺮای ” ﻫﻢ ﻫﻮاﻳﻲ ” در ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎی ﺗﻬﺮان و اﺟﺮا در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﻴﺮاز و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﻀﻮر در ﺑﺨﺶ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺟﺸﻨﻮاره ﺗﺌﺎﺗﺮ ﻓﺠﺮ ، ﺳﺎل ۹۳ را ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮد . ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮﻳﻲ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﺎ وی ﺗﺮﺗﻴﺐ دادﻳﻢ ﺗﺎ در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ۹۳ از اوﺿﺎع ﺗﺌﺎﺗﺮ در ﺳﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﻮﻳﻢ .

اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﺗﺌﺎﺗﺮ را در ﺳﺎل ۹۳ ﭼﻄﻮر دﻳﺪﻳﺪ ؟

اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﺗﺌﺎﺗﺮ در ﺳﺎل ۹۳ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﻜﻠﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺳﺎل ۹۲ ﮔﺬﺷﺖ . ﻳﻌﻨﻲ اﺗﻔﺎق ﺧﺎﺻﻲ در اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﺗﺌﺎﺗﺮ ﻧﻴﻔﺘﺎد . ﻣﺸﻜﻼت ﻫﻤﺎن ﻣﺸﻜﻼت ﻗﺒﻞ ﺑﻮد ، از ﻣﺸﻜﻼت ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻛﻤﺒﻮد ﺳﺎﻟﻦ ، ﻋﺪم ﺣﻤﺎﻳﺖ دوﻟﺖ و ﻣﺠﻠﺲ ،  ﻣﺪﻳﺮان ﻛﻼن ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و وﺿﻌﻴﺖ ﺟﺸﻨﻮاره ﺗﺌﺎﺗﺮ ﻓﺠﺮ . ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻫﻤﺎن ﺑﻮده و ﻣﺎ ﻓﻌﻼ ﺗﻐﻴﻴﺮی ﻛﻪ رو ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺎﺷﺪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻴﻢ .

اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ از اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺳﺎل ۹۳ ﻳﻚ اﺗﻔﺎق ﺧﻮب و ﻳﻚ اﺗﻔﺎق ﺑﺪ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ ، از ﻛﺪام اﺗﻔﺎق ﻧﺎم ﻣﻲ ﺑﺮﻳﺪ ؟

اﺗﻔﺎق ﺑﺪ ، از دﺳﺖ دادن ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و ﻫﻤﻜﺎران ﻋﺰﻳﺰ ﻛﺸﻮرﻣﺎن در ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺌﺎﺗﺮ اﺳﺖ . ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل در دوران ﺑﻴﻤﺎری اﻳﻦ اﻓﺮاد و در زﻣﺎن زﻧﺪه ﺑﻮدن و زﻧﺪﮔﻲ ﺷﺎن ﺑﺎﻳﺪ از ﻃﺮف وزارت ﺧﺎﻧﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ . ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ وﻗﺘﻲ اﻳﻦ ﻋﺰﻳﺰان را از دﺳﺖ ﻣﻲ دﻫﻴﻢ ﺗﺎزه ﻣﻲ ﻓﻬﻤﻴﻢ ﻛﻪ ﭼﻪ ﺷﺪ ! و ﺟﺰ اﻓﺴﻮس ﻛﺎر دﻳﮕﺮی ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﻢ .
ﻗﻀﻴﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ . در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴﻤﺎری ﺳﺮﻃﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻴﻮع ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ آن ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ، اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ اﺳﺖ .
اﺗﻔﺎق ﺧﻮب اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و اﻫﺎﻟﻲ ﺗﺌﺎﺗﺮ اﻣﻴﺪﺷﺎن را از دﺳﺖ ﻧﺪاده اﻧﺪ و ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻛﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻳﻦ ﺗﻨﻬﺎ اﺗﻔﺎق ﺧﻮﺑﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ . ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺸﻘﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ ﻣﺎن دارﻳﻢ ، ﺗﺌﺎﺗﺮ را اداﻣﻪ ﻣﻲ دﻫﻴﻢ و ﻧﻤﻲ  ﮔﺬارﻳﻢ ﻣﺴﻜﻮت ﺑﻤﺎﻧﺪ . اﺗﻔﺎق ﺧﻮب ، ﺻﺒﻮری ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺗﺌﺎﺗﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺗﺌﺎﺗﺮ را ﻓـﻌﻼ ﺳﺮ ﭘﺎ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .

اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻪ  ﺑﻴﺸﺘﺮ آن ﻫﺎ در ﺳﺎل ۹۳ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻛﺎر ﻛﺮدﻧﺪ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ؟ 

ﻗﻄﻌﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﺜﺒﺘﻲ اﺳﺖ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ وزارت ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ۴۴ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﺎزی ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﺻﺮف اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻦ ﻳﻚ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ای ﻣﻲ ﮔﺬارم و ﻣﻜﺎﻧﻲ را ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﺌﺎﺗﺮ  ﻣﻲ ﻛﻨﻢ ، ﻧﺒﺎﺷﺪ .

دوﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻲ ﺳﻮﺑﺴﻴﺪ ( ﻳﺎراﻧﻪ ) ﺑﺪﻫﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وزارت ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎﻳﺪ از اﻳﻦ اﺗﻔﺎق اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻛﻨﻨﺪ .

 اﻳﻦ روﻧﺪ ﺑﺮای اداﻣﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ زﻧﺪه و ﺳﺮﭘﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺷﻮد . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎرز آن ﺳﺎﻟﻦ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺑﺎران اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺗﺌﺎﺗﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻳﻦ ﻛﺎر را ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﻧﺪک ﺷﺨﺼﻲ ﺷﺎن  اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ . ﻣﮕﺮ ﭼﻘﺪر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﺸﺎن اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ ؟ ﺣﻴﺎت آن ﻫﺎ در ﮔﺮوی ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺳﺖ . ﻳﻌﻨﻲ اﮔﺮ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺑﺎران ﻓﺮدا ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺑﺰرﮔﺘﺮی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد و ﺧﻮدش را ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻛﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از دوﻟﺖ ﺳﻮﺑﺴﻴﺪ ﺑﮕﻴﺮد .

 ﻓﻘﻂ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﺻﺮف ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﺌﺎﺗﺮی ﺑﺴﺎزم و ﻣﻜﺎﻧﻲ را ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻨﻢ ، ﭘﺲ آن وﻗﺖ دﻳﮕﺮ دوﻟﺖ ﭼﻜﺎر ﻛﺮده اﺳﺖ ؟ دوﻟﺖ ﻫﻨﺮی ﻧﻜﺮده اﺳﺖ ،  آن ﻳﻚ ﻛﺎر ﺷﺨﺼﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد و واﻗﻌﺎ آﻓﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر را ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . وﻟﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﺮﻛﺰ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻧﻤﺎﻳﺸﻲ ﺑﺮای ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺑﺎران ﭼﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ؟ در آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﻫﺎ ﻳﺎ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎی ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﻣﺜﻞ ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪ ، ﻣﻮج ﻧﻮ ، ﻣﺸﺎﻳﺨﻲ و ﻳﺎ ﻫﺮ ﺟﺎی دﻳﮕﺮی ﭼﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ؟ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺎ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﻲ داده ﺷﻮد و اﻳﻦ اﺗﻔﺎق ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ . ﭼﻮن ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻌﻨﻮی ﻳﻌﻨﻲ اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎ در آن ﺟﺎ اﺟﺮا ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ ﻳﻚ ﻣﺠﻮز !

اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﺗﺎ آن ﻫﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺷﻮﻧﺪ . و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای و  ﻳﺎ ﻫﺮ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ اﺟﺮا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ، ﺑﺮای ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺑﻴﻠﺒﻮرد داده ﺷﻮد . ﻓﻘﻂ ﺻﺮف اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺧﻮب اﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﻪ ﻓﺎﻳﺪه ﻧﺪارد . ﭘﺲ دوﻟﺖ ، ﻣﺮﻛﺰ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻧﻤﺎﻳﺸﻲ ،  وزارت ﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﭼﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ؟

Untitled

ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ﺗﺌﺎﺗﺮ در ﻧﻮروز ﭼﻴﺴﺖ ؟ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﺎم ﺧﻮﺑﻲ اﺳﺖ و ﻣﺮدم ﻓﺮﺻﺖ دارﻧﺪ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ .

ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ﺗﺌﺎﺗﺮ در ﻧﻮروز ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﻛﺸﻮر دﻳﮕﺮی ﻛﻪ در اﻋﻴﺎد ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻨﺪ روزی ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺳﺖ  . ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ از روز اول ﻧﻮروز ﻫﻤﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻛﺎر ﻛﻨﻨﺪ . وﻟﻲ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻌﻄﻴﻼت ﻣﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻃﻮﻻﻧﻲ اﺳﺖ ، ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮب اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺑﻪ ﺣﻴﺎت و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮدش اداﻣﻪ دﻫﺪ . ﺳﻨﮓ ﺟﻠﻮی ﭘﺎی ﮔﺮوه ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ آﻣﺎدﮔﻲ دارﻧﺪ ﻧﻴﻨﺪازﻧﺪ . اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻚ ﺗﺌﺎﺗﺮی آﻣﺎدﮔﻲ اش را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻧﻮروز ﻫﻢ اﺟﺮا ﺑﺮود ﭼﺮا ﻛﻪ ﻧﻪ ؟! ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﺎ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻦ دارﻳﻢ و ﻣﻲ ﺷﻮد ﺧﻴﻠﻲ ﻛﺎرﻫﺎ اﺟﺮا ﺷﻮد .

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ  ﺗﺌﺎﺗﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻜﻞ ﺑﻬﺎری ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﻴﺮد ؟

 اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻴﻠﻲ ﺷﺨﺼﻲ اﺳﺖ . ﺑﻬﺎر در ﺗﺌﺎﺗﺮ ﻳﻌﻨﻲ ﭼﻪ ؟  ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺎ ﺑﻴﺎﻳﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺳﻨﺘﻲ و ﻳﺎ ﻧﻮروزﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎر ﻛﻨﻴﻢ ؟ اﻳﻦ ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ و اﮔﺮ در ﺑﺤﺚ ﺟﺎذﺑﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻨﺪ ؟ ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻣﺎ ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺰرگ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻳﻦ ﻫﺎ را ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻦِ اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻳﺎ ﺷﻤﺎ و ﻳﺎ ﻫﺮ ﻛﺲ دﻳﮕﺮی ﺑﮕﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻮروز ﻳﻚ ﻛﺎر ﺑﻬﺎری ﻛﺎر ﻛﻨﻢ . ﭼﻜﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻨﻢ ؟  ﺷﻤﺎ ﻛﻪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺧﻂ دﻫﻴﺪ . وﻟﻲ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﺮای اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺳﻨﺘﻲ و آﻳﻴﻨﻲ و ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻛﻪ دارﻳﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺷﻮد ، ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻛﺎر ﺧﻮد را در ﺣﻴﻄﻪ ﺧﻮدﺷﺎن اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ . ﻣﺎ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎی ﻋﺮوﺳﻜﻲ و ﻣﺒﺎرک دارﻳﻢ . ﻫﻤﮕﻲ آﻧﻬﺎ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮای آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺷﻮد . وﮔﺮﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﺎن ﻛﺮدن اﻟﻤﺎن ﺑﻬﺎر در ﺗﺌﺎﺗﺮ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ﺑﺎ ﻣﻦ و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﻴﻔﺘﺪ . اﻳﻦ ﻫﺎ ﻫﻤﮕﻲ وﻇﻴﻔﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻧﻤﺎﻳﺸﻲ اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﺳﻮال ﻫﺎ را از آﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ .

در ﺳﺎل ۹۴ ﭼﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای دارﻳﺪ و ﻗﺮار اﺳﺖ ﭼﻪ ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ روی ﺻﺤﻨﻪ ﺑﺒﺮﻳﺪ ؟

ﭼﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﻪ !! ﭼﻮن اﮔﺮ ﺧﻴﻠﻲ ﻫﻨﺮ ﻛﻨﻢ ، ﻳﻚ ﻧﻤﺎﻳﺶ روی ﺻﺤﻨﻪ ﺑﺒﺮم . ﻛﺪام ﻛﺎرﮔﺮدان ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻫــﺎﻳﻲ را در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻪ روی ﺻﺤﻨﻪ ﺑﺒﺮد ؟! ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻢ !
اﻧﺸﺎﷲ ﻳﻚ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻢ ﺻﺪری ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺮای ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺳﺎل آﻳﻨﺪه آﻣﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد . اﮔﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻮد ، ﻛﺎر ﺑﺮﺳﺪ و ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺳﻢ اﻳﻦ ﻛﺎر را ﺑﻪ روی ﺻﺤﻨﻪ ﻣﻲ ﺑﺮم .

برای دریافت ویژه نامه بهار فستیوال اینجا را کلیک کنید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *