متاستاز / پیشنهاد می شود


تئاتر فستیوال

:  علی‌ اصغر دشتی
: شیما مهدوی، ایلناز شعبانی، یاسمن ادیبی، مهتاب پرنیان، فاطمه صادقی و با همراهی ملیکا روح‌انگیزی 

:  آرش وفاداری
: علی‌ اصغر دشتی
: شیما مهدوی
: پروین هادی‌نیا
: فرشاد فزونی
: فرهاد فزونی
: ندا نصر
: صبا کسمایی
: استودیو تهران؛ حمید رضا قدسی، مهدی قاسمی، جمشید دژآگاه
: مهران جلیلوند، نغمه معنوی
: عباس حبیبی
: پریناز طیب
: کاملیا غزلی
: رئوفه رستمی
: مهدی باقرپور
: بهمن زنجانی
: نکیسا بهشتیان، فریبا اسدی
: زهرا بهرامی
: جعفر پوینده
: پانته‌آ بابک
: سامان خسروانی
: علی مطهری، حمیدرضا بهادریان
: مریم نراقی
: آیدا ابوترابی
: تندیس بحری
: غزل وحیدی
: شرکت روابط‌ عمومی ماناپیام
: مارال اشگواری، آرین لطفعلیان، فرهاد فزونی، علی‌اصغر دشتی، فرشاد فزونی، ندا نصر، نغمه معنوی، مانا پیام

:  ۷۵ دقیقه
 ۲۰,۰۰۰ تومان
محل اجرا :
۱ – متاستاز / تئاتر شهر ، سالن سایه / ۹ آبان / ساعت اجرا : ۱۹
۲ – متاستاذ / تئاتر شهر ، سالن سایه / ۱۱ آبان / ساعت اجرا : ۱۷
۳ – متازطاض / تئاتر شهر ، سالن چهارسو / ۱۴ آبان / ساعت اجرا : ۱۷
 ۴ – متازطاظ / تئاتر شهر ، سالن چهارسو / ۱۵ آبان / ساعت اجرا : ۱۷
۵ – متازطاذ / ۱۹ آبان / ساعت اجرا : ۲۰
۶ – مطازتاز / ۲۰ آبان / ساعت اجرا : ۲۰
۷ – مطازتاض /  ۲۱ آبان / ساعت اجرا : ۲۰
۸ – متاض تاز / تالار شمس (اکو) / ۲۷ آبان / ساعت اجرا  ۱۹:۳۰
۹ – متاض تاض / تالار شمس (اکو) / ۲۸ آبان / ساعت اجرا  ۱۹:۳۰
۱۰ – متازتاظ / تالار شمس (اکو) / ۲۹ آبان / ساعت اجرا  ۱۹:۳۰
۱۱ – متازتاذ / تالار شمس (اکو) / ۳۰ آبان / ساعت اجرا  ۱۹:۳۰
۱۲ – مطاصطاذ / تالار شمس (اکو) / ۱ آذر / ساعت اجرا  ۱۹:۳۰
۱۳ – مطاسطاض / سالن رودکی / ۱۲ آذر / ساعت اجرا  ۱۹:۳۰
۱۴ – مطاسطاظ / سالن رودکی / ۱۳ آذر / ساعت اجرا ۳۰: ۱۹
۱۵ – مطاسطاذ / سالن رودکی / ۱۴ آذر / ساعت اجرا ۳۰: ۱۹
۱۶ – متازطاز / سالن رودکی / ۱۵ آذر / ساعت اجرا ۳۰: ۱۹
۱۷ – متاستاض / سالن رودکی / ۱۶ آذر / ساعت اجرا ۳۰: ۱۹
۱۸ – متاستاظ / سالن رودکی / ۱۷ آذر / ساعت اجرا ۳۰: ۱۹
۱۹ – مطازتاذ / سالن رودکی
۲۰ – مطاص طاظ / سالن رودکی
۲۱ – متاظتاز / تماشاخانه ارغنون / ۷ دی / ساعت اجرا : ۱۸
۲۲ –  متاظتاض / تماشاخانه ارغنون / ۸ دی / ساعت اجرا : ۱۸
۲۳ –  متاظتاظ / تماشاخانه ارغنون / ۹ دی / ساعت اجرا : ۱۸
۲۴ –  متاظتاذ / تماشاخانه ارغنون / ۱۰ دی / ساعت اجرا : ۱۸
۲۵ –  مطاسطاز / تماشاخانه ارغنون / ۱۱ دی / ساعت اجرا : ۱۸
۲۶ –  مطازتاظ / تماشاخانه ارغنون / ۱۲ دی / ساعت اجرا : ۱۸
۲۷ –  مطاظطاذ / تماشاخانه ارغنون / ۱۳ دی / ساعت اجرا : ۱۸
۲۸ –  مطاظتاز / تماشاخانه ارغنون / ۱۴ دی / ساعت اجرا : ۱۸
۲۹ –  مطاظتاض / تماشاخانه ارغنون / ۱۵ دی / ساعت اجرا : ۱۸
۳۰ –  مطاظتاظ / تماشاخانه ارغنون / ۱۶ دی / ساعت اجرا : ۱۸
۳۱ –  مطاظتاذ / تماشاخانه ارغنون / ۱۷ دی / ساعت اجرا : ۱۸
۳۲ –  مطاصطاز / تماشاخانه ارغنون / ۱۸ دی / ساعت اجرا : ۱۸
۳۳ –  مطاصطاض / تماشاخانه ارغنون / ۱۹ دی / ساعت اجرا : ۱۸
۳۴ – متاصتاذ / تالار مولوی / ۱۱ بهمن / ساعت ۰۰: ۲۰
۳۵ – مطازطاز / تالار مولوی / ۱۲ بهمن / ساعت ۰۰: ۲۰
۳۶ – مطازطاض/ تالار مولوی / ۱۳ بهمن / ساعت ۰۰: ۲۰
۳۷ – مطازطاظ / تالار مولوی / ۱۴ بهمن / ساعت ۰۰: ۲۰
۳۸ – مطاظطاز / تالار مولوی / ۱۵ بهمن / ساعت ۰۰: ۲۰
۳۹ – مطاظطاض / تالار مولوی / ۱۶ بهمن / ساعت ۰۰: ۲۰
۴۰ – مطاظطاظ / تالار مولوی / ۱۷ بهمن / ساعت ۰۰: ۲۰
۴۱ – متاظطاظ/ تالار مولوی / ۱۸ بهمن / ساعت ۰۰: ۲۰
۴۲ – متاثتاز / تالار مولوی / ۱۹ بهمن / ساعت ۰۰: ۲۰
۴۳ – متاثتاض / تالار مولوی / ۲۰ بهمن / ساعت ۰۰: ۲۰
۴۴ – متاثتاظ / تالار مولوی / ۲۱ بهمن / ساعت ۰۰: ۲۰
۴۵ – متاصطاز / تالار مولوی / ۲۲ بهمن / ساعت ۰۰: ۲۰
۴۶ – متاصتاظ / تالار مولوی / ۲۳ بهمن / ساعت ۰۰: ۲۰
۴۷ – متاظطاض / تالار مولوی / ۲۴ بهمن / ساعت ۰۰: ۲۰
۴۸ – متاظطاز / تالار مولوی / ۲۵ بهمن / ساعت ۰۰: ۲۰
۴۹ – مطاثطاذ / تالار مولوی / ۲۶ بهمن / ساعت ۰۰: ۲۰
۵۰ – مطاثطاظ / تالار مولوی / ۲۷ بهمن / ساعت ۰۰: ۲۰
۵۱ – مطاثطاض / تالار مولوی / ۲۸ بهمن / ساعت ۰۰: ۲۰
۵۲ – مطاثطاز / تالار مولوی / ۲۹ بهمن / ساعت ۰۰: ۲۰
۵۳ – متاضطاز / تالار مولوی / ۳۰ بهمن / ساعت ۰۰: ۲۰
۵۴ – مطاذطاز / تالار مولوی / ۱ اسفند / ساعت ۰۰: ۲۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *