تاریخ انتشار : ۱۵ - اسفند - ۱۳۹۴   بخش : رویداد نگار

نمایش های کمدی روی صحنه به مناسب ایام فاطمیه اجرا نخواهند داشت.

تئاتر فستیوال

به گزارش تئاتر فستیوال ، نمایش های کمدی به مناسبت ایام فاطمیه از ۱۵ تا ۲۳ اسفند اجرا نمی شوند.

طبق اعلام شورای نظارت و ارزشیابی تئاتر ، نمایش های کمدی از تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۵ تا ۱۳۹۴/۱۲/۲۳ به دلیل تقارن با ایام فاطمیه اجرا نخواهند داشت .نظر شما:

نمــا فــستیوال