کلید واژه : آثار تئاتری محمود پاک نیت


خاطره بازی تئاتر فستیوال با جشنواره تئاتر فجر :

محمود پاک نیت : آن دوران گروه هایی نمایش ها را بهم می ریختند و تئاتر ها را به تعطیلی می کشاندند / اکنون مسئولین فرهنگی ، ضرورت حمایت از تئاتر را احساس کرده اند


بیشتر مخاطبان ، محمود پاک نیت را ، با نقش های ماندگار او در سریال های تلویزیونی به خاطر می آورند . نقش هایی چون « حسام بیکِ سریال روزی روزگاری » ، « بزرگ آقای سریال پس از باران » ، « جمشید سعادتِ سریال شهرزاد » ، « حضرت یعقوب پیامبر» در سریال « یوسف ...