کلید واژه : شب آوازهایش را می خواندریتم ِ انهدام


یادداشتی بر نمایش " شب آوازهایش را می خواند " به کارگردانی رضا گوران این مطلب همزمان با اجرای عموم نمایش " شب آوزاهایش را می خواند " در وب سایت تئاتر فستیوال منتشر شده بود و اکنون به بهانه اجرای این نمایش در سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر ف ...

ریتم ِ انهدام


یادداشتی بر نمایش " شب آوازهایش را می خواند " به کارگردانی رضا گوران اینکه ریتم در تئاتر چیست را مطمئنا اهل تئاتر می دانند ، مخاطب شاید تعریف آن را نداند اما بی شک آن را درک می کند و از ریتم افتادن یک نمایش را به خوبی تشخیص می دهد ؛ چرا که "ری ...