تئاتر فستیوال

به گزارش تئاتر فستیوال به نقل از روابط عمومی جشنواره ، بر‌اساس فراخوان منتشر شده سی‌وششمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، این دوره از جشنواره بایستی با دو بخش مسابقه ایران (ویژه کارگردان‌هایی با پیشینه حداکثر سه اجرای عموم) و مسابقه بین‌الملل (ویژه کارگردان‌هایی با پیشینه بالای سه اجرای عموم) برگزار می‌شد. با این همه، دبیرخانه به احترام درخواست‌های مکرر متقاضیان برای حضور در مسابقه، این دوره از جشنواره را نیز با سه بخش مسابقه و با تقسیم‌بندی زیر برگزار می‌کند:

مسابقه تئاتر ایران (بخش الف):

کارگردان‌های پذیرفته شده تهران، با بیش از سه اجرای عموم و کارگردان‌های دیگر استان‌ها بر اساس پیشینه کارگردان.

مسابقه تئاتر ایران (بخش ب):

کارگردان‌های پذیرفته شده تهران، با حداکثر سه اجرای عموم و کارگردان‌های دیگر استان‌ها بر اساس پیشینه کارگردان.

مسابقه بین‌الملل:

کارگردان‌هایی با بیش از سه اجرای عموم به اضافه تعدادی از گروه‌های خارجی.

مجموع آثار صحنه‌ای ایرانی شرکت کننده در  بخش‌های جشنواره عبارت‌اند از:

– بخش مرور تئاتر تهران: ۲۵ نمایش

– بخش مرور شهرستان‌ها و برگزیدگان جشنواره‌های استانی: ۲۹ نمایش

– بخش میهمان جشنواره (تهران و دیگر استان‌ها): ۳۱ نمایش

– برگزیدگان جشنواره دانشجویی: ۴  نمایش

در مجموع ۸۹ نمایش ایرانی در بخش‌های صحنه‌ای حضور دارند که از این شمار، بر اساس ظرفیت، ۵۶ نمایش برای بخش‌های مختلف مسابقه انتخاب شده‌اند.

سهم هر بخش:

مرور تئاتر تهران: ۱۷ نمایش

مرور شهرستان‌ها و برگزیدگان جشنواره‌های استانی: ۱۹ نمایش

بخش میهمان (تهران و دیگر استان‌ها): ۱۸ نمایش

برگزیدگان جشنواره دانشجویی: ۲  نمایش

توضیحات:

در آثار پذیرفته شده بخش مرور شهرستان‌ها و برگزیدگان جشنواره‌های استانی، افزون بر رجوع به آرای گروه انتخاب، پیشینه کارگردان‌ها براساس استعلام از روسای انجمن‌های نمایش بررسی شده و به بخش‌های سه‌گانه مسابقه دعوت شدند.

در آثار پذیرفته شده بخش مرور تهران، افزون بر رجوع به امتیاز گروه کارشناسی ۷۰ نفره، پیشینه کارگردان نیز در نظر گرفته شده است.

آثار مسابقه تئاتر ایران: بخش الف

–  ۹ نمایش از بخش مرور تهران، بر اساس امتیاز گروه کارشناسی ۷۰ نفره، و پیشینه کارگردان.

–  ۷ نمایش از بخش میهمان (تهران و دیگر استان‌ها) به انتخاب دبیر و براساس گوناگونی و پیشینه کارگردان.

–  ۶ نمایش از بخش مرور استان‌ها و برگزیدگان جشنواره‌های استانی بر اساس رای گروه انتخاب.

تئاتر فستیوال

آثار مسابقه تئاتر ایران: بخش ب

– ۶ نمایش از بخش مرور تهران، بر اساس امتیاز گروه کارشناسی ۷۰ نفره، و پیشینه کارگردان.

– ۹ نمایش از برگزیدگان استانی و براساس پیشینه کارگردان.

– ۵ نمایش از بخش میهمان (تهران و دیگر استان‌ها) به انتخاب دبیر و بر اساس گونا‌گونی اجرا و پیشینه کارگردان.

– ۲ نمایش از برگزیدگان جشنواره دانشجویی، بر اساس رای داوران جشنواره تئاتر دانشگاهی.

تئاتر فستیوال

آثار  مسابقه تئاتر بین‌الملل:

۴ نمایش از بخش مرور تهران که از گروه کارشناسی ۷۰ نفره بالاترین امتیاز را دریافت کرده‌اند.

۶ نمایش از بخش میهمان به انتخاب دبیر جشنواره و بر اساس گوناگونی اجرا و پیشینه کارگردان.

۲ نمایش از برگزیدگان جشنواره‌های استانی که بالاترین رای هیات انتخاب را دریافت کرده‌اند.

۶ نمایش از گروه‌های خارجی به انتخاب دبیر و مدیر بخش بین‌الملل.

تئاتر فستیوال

سی‌وششمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر در فاصله روزهای ۲۸ دی‌ماه تا ۹ بهمن‌ماه امسال برگزار خواهد شد.